Leveringsvoorwaarden

Artikel 1.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveranties van LECARO

Artikel 2.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van LECARO zijn, tenzij anders overeengekomen, vrijblijvend en niet bindend. Aan opdrachtgever verstrekte monsters, afbeeldingen, catalogi, en dergelijke gelden onder voorbehoud van productiewijzigingen en zijn derhalve niet bindend. De opdrachtgever bepaald allereerst of een, door LECARO geadviseerd product aan zijn/haar eisen voldoet. Door LECARO uitgebrachte offertes hebben de geldingsduur van ten hoogte 3 weken tenzij anders aangegeven.

Artikel 3.

Prijzen

Alle door LECARO opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en gelden af fabriek, tenzij anders aangegeven en/of overeengekomen. Indien na de datum van aanbieding een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorziene omstandigheden, is LECARO gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Onder voornoemde kostprijsfactoren worden o.a. geacht begrepen te zijn belastingen, accijnzen, invoerrechten, vrachtprijzen, devaluatie, revaluatie- en grondstofprijzen.

Artikel 4.

Levering

De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
A. Door de in-ontvangstname van de goederen door de opdrachtgever.
B. Bij verzending door tussenkomst van een vervoerder, door de overdracht van de goederen aan de vervoerder.

Artikel 5.

Opschorting

Ingeval van overmacht is LECARO gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem/haar uit de LECARO gesloten overeenkomst(en) voortvloeit, dan wel, indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, is LECARO gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de betreffende overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar verder toekomende rechten. Zolang vervallen facturen door opdrachtgever onbetaald blijven, is LECARO bevoegd haar verplichtingen op te schorten. Gedurende de opschorting is LECARO bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

Artikel 6.

Eigendom goederen

Geleverde goederen blijven eigendom van LECARO tot volledige betaling voldaan is. Wij behouden ons het recht voor om deze vordering over te dragen aan derden.

Artikel 7.

Overmacht

Onder overmacht wordt hier verstaan: een tekortkoming aan de zijde van LECARO die niet aan haar schuld is te wijten, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van LECARO of diens leveranciers.

Artikel 8.

Levertijd

De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient LECARO schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij overeengekomen betalingen in termijnen kan de levertijd geschorst worden met zoveel dagen als de betalingstermijn door opdrachtgever/koper wordt overschreden.

Artikel 9.

Afname

Ingeval van niet-tijdige afname heeft de opdrachtgever het recht op een additionele afnametermijn van 8 werkdagen, ingaande de eerste werkdag volgend op die waarop door hem van LECARO een schriftelijke sommatie tot afname is ontvangen. In geval de opdrachtgever ook binnen de additionele termijn niet heeft afgenomen, heeft LECARO het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden, c.q. te annuleren zonder rechtelijke tussenkomst door eenvoudige kennisgeving aan de opdrachtgever. In geval de zaken niet of te laat worden afgenomen, is LECARO gerechtigd een vergoeding te vorderen van alle schade welke ten gevolge van niet-tijdige afname voor haar is ontstaan en mogelijk in de toekomst nog zal ontstaan.

Artikel 10.

Betaling

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum in EUR (€) voldaan te zijn. Indien niet overeengekomen, of op de factuur vermeld geldt geen betalingskorting. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door LECARO aan te wijzen rekening. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft LECARO het recht zonder enige ingebrekestelling hem vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen, vermeerderd met eventuele opslagen van de bank van LECARO. LECARO is voorts gerechtigd buiten de koopsom en rente, tevens de buitengerechtelijke kosten te vorderen.

Artikel 11.

Reclame

Indien de wederpartij zich niet kan verenigen met de tarieftoepassing, de declaratie of de verrichte werkzaamheden, dient hij zijn bezwaren binnen 8 dagen na ontvangst, schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 12.

Aansprakelijkheid

Met inachtneming van de regels van openbare orde en goede trouw geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid van LECARO het volgend:
A. De aansprakelijke van LECARO Is nadrukkelijk beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven reclameverplichtingen.
B. Elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die ter nakoming van de reclameverplichtingen en die ingevolge de Wet Productenaansprakelijkheid, is uitgesloten.
C. Elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten, behoudens indirecte schade zoals omschreven in de Wet Productenaansprakelijkheid.

Artikel 13.

Toepassing recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en LECARO.

Aanvraagformulier

Graag een order plaatsen?